Právo na vzpouru, vzdorování útlaku a boj proti uzurpátorům moci

Nový zákon o Hnutí odporu

Sjezd lidových poslanců (4. – 7. 11. 2022, Jablonná, Polsko) schválil 7. listopadu zákon o Hnutí odporu v tomto znění:

překlad schváleného zákona bez dodatků a úprav

Sjezd lidových poslanců je přesvědčen, že politická moc v Rusku byla přivlastněna a uchvácena Putinovým režimem, což je porušením základů ústavního pořádku Ruska (část 4, článek 3 Ústavy Ruska) a je uznáváno jako trestný čin (článek 278 trestního zákoníku Ruské federace).

Udržení moci v Rusku se provádí represí a tyranií. Mnohonárodnostní lid Ruska, který je v souladu s ústavou jediným zdrojem moci, je zbaven možnosti legální změny této moci. Lidská práva nejsou chráněna, což podmiňuje právo občanů „uchýlit se jako poslední možnost ke vzpouře proti tyranii a útlaku“ (Všeobecná deklarace lidských práv (preambule k rezoluci 217 A (III) Valného shromáždění Organizace spojených národů o 10. prosince 1948).

Agresivní válka, kterou Putinův režim proti Ukrajině rozpoutal, je zločinná. Řada zemí již uznala Rusko jako teroristický stát nebo spolupachatele terorismu.

Hnutí odporu národů Ruska je spojením všech politických sil a iniciativ proti tyranii za obnovu a ochranu jejich práv. Vyzýváme k budování hnutí v souladu s principy právního státu, demokracie a federalismu, jak jsou formulovány v ustavující deklaraci Sjezdu lidových poslanců.

Hnutí odporu si klade za cíl přechod ke struktuře ruské společnosti na principech právního státu, demokracie a federalismu a zastavení agresivní války proti Ukrajině.

Sjezd lidových poslanců uznává právo na vzpouru, vzdorování útlaku a boj proti uzurpátorům moci jako přirozené právo, které mají národy Ruska.

Sjezd lidových poslanců uznává právo ruských občanů na jakoukoli formu odporu proti ruské agresi na území Ukrajiny v mezích stanovených normami mezinárodního práva. Občané Ruska bojující v ozbrojených silách Ukrajiny mají všechna práva bojovníků, vč. v zajetí.

Sjezd lidových poslanců vyjadřuje podporu všem Rusům, kteří i přes stále se zvyšující policejní tlak a přímé porušování norem současné Ústavy Ruské federace nadále bojují proti Putinově tyranii.

Sjezd lidových poslanců uznává všechny formy odporu jako splňující všeobecně uznávané principy mezinárodního práva, včetně pokojných protestů, šíření pravdivých informací, lidskoprávních aktivit, vzdělávací práce a důrazného odporu vůči svévoli moci. Při splnění následujících podmínek:

  • členové odboje se řídí Haagskou úmluvou o zákonech a zvycích války v zemi z 18. října 1907 a Ženevskou úmluvou z 12. srpna 1949 na ochranu civilistů v době války;
  • příslušníci odboje neútočí na civilní obyvatelstvo aniž svým jednáním cíleně ohrožují jeho blaho.

Účastníci Hnutí odporu vč. již uvězněných politických vězňů podléhají mezinárodním standardům právní ochrany. U trestných činů proti členům odboje se ruší veškeré promlčecí lhůty pro trestní stíhání.

Sjezd lidových poslanců připomíná všem státním a obecním zaměstnancům, strážcům zákona a vojenskému personálu Ruské federace, že podle části 2 článku 42 Trestního zákoníku Ruské federace „osoba, která se dopustila úmyslného trestného činu vědomým provedením nezákonného příkazu nebo pokynu nese obecně trestní odpovědnost. Vědomé neprovedení nezákonného příkazu nebo pokynu trestní odpovědnost vylučuje”.

Tento zákon zůstává v platnosti až do vzniku přechodných orgánů.

7. listopadu 2022

About Anna Valentová 201 Článků
Narozena 1968. Pražák v jizerskohorském exilu. Vlastně pořád překládám. Jako tlumočník mezi zúčastněnými stranami a rozplétač zapleteného kdysi v terapii... Taky když se dá přeložit něco krásného nebo důležitého - aby o tom vědělo víc lidí. No - a teď je válka. A najednou je to všechno třeba. Snad to aspoň kouskem přispěje...